Zakupy z wysyłką poza Polskę - wybierz język angielski
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
 • Informuję, że w dniach 12-26.07.2024 ze względu na urlop

  zamówienia oraz przesyłki będą realizowane po tej dacie.

  Także kontakt z naszą firmą  może być utrudniony.

   Za niedogodności przepraszamy.      I would like to inform you that on 12-26.07.2024 due to vacations

  orders and shipments will be processed after this date.

  Also, contact with our company may be difficult.

  We apologize for the inconvenience.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego pod adresem sklep.hydromontaz.pl lub sklep.serwisgeberit.pl jest firma Montaż i Serwis Hydromasaży Tomasz Borzym z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. Falka 1/34, NIP 8481296112, REGON 790661474, Numer telefonu : 603-805-900, adres e-mail : sklep@603805900.pl (zwana dalej „Sklepem Internetowym firmy Montaż i Serwis Hydromasaży”).

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się ze Sklepem Internetowym firmy Montaż i Serwis Hydromasaży np. poprzez adres e-mail sklep@603805900.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z usług Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży oświadczenia o cofnięciu zgody.
    
4. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
    a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży lub w inny sposób przetwarzane;
    b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    c) wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
    
5. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży nie będzie przetwarzać tych danych.
    
6. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.
    
7. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
    
    8. Każda osoba fizyczna, na żądanie może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane dla Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, ma również prawo żądać, aby Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży przesłał te dane innemu administratorowi, jeżeli:
    a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy; oraz
    b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
    
9. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:
    a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży zaprzestanie ich przetwarzania;
    b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    c) Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
    d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
    
10. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.hydromontaz.pl. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swoich prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych lub wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto tej osobie przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

11. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży w następujących celach:
    a) realizacji usług świadczonych przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży za pomocą Serwisu i Oprogramowania, w tym głównie dostępu do Publikacji elektronicznych (takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie sterujące do sprzedawanych urządzeń, itp.) (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby; Dane te Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
    b) sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie tych danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;
    c) w celach marketingowych (marketing towarów i usług Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu o którym mowa w pkt. 9 lit. d.
    d) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży;
    e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
    
12. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów lub za wyraźną zgodą danej osoby. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży (tj. operatorzy płatności elektronicznych oraz operatorzy telekomunikacyjni, jeśli korzystanie z usług Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży związane jest z umową łączącą Użytkownika z danym operatorem), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów oraz podmioty, które współpracują z Sklepem Internetowym firmy Montaż i Serwis Hydromasaży w celu prawidłowego świadczenia usług (firmy prowadzące księgowość Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, doradcy prawni, firmy windykacyjne, audytorzy, operatorzy infolinii oraz pomocy technicznej).

13. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży gromadzi następujące dane:
    a) w przypadku wszystkich Użytkowników – adresy e-mail, loginy, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami Sklepu Internetowego firmy Montaz i Serwis Hydromasaży, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli Użytkownik nabywa płatne funkcjonalności), dane dostarczane przez pliki cookies oraz adresy e-mail urządzeń Amazon Kindle™ (jeśli Użytkownik z nich korzysta),
    b) w przypadku przedsiębiorców – nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
    c) w przypadku osób kontaktujących się telefonicznie z pomocą techniczną – numer telefonu osoby dzwoniącej,
    d) w przypadku osób kontaktujących się z pomocą techniczną za pomocą komunikacji e-mail lub formularza kontaktowego – dane osobowe przekazane przez tę osobę oraz treść komunikacji,
    e) w przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali się za pomocą serwisów społecznościowych lub zintegrowali swoje Konto Użytkownika z serwisami społecznościowymi – imię i nazwisko Użytkownika w tych serwisach społecznościowych, ,
    g) pozyskiwane z innych źródeł lub w wyniku korzystania Użytkownika z usług Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży – dane informujące o stronie internetowej, która przekierowała Użytkownika na stronę Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, numer identyfikacyjny, marka i rodzaj urządzenia służącego Użytkownikowi do korzystania z usług Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, kupione produkty, historia płatności i transakcji.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży lub partnerów Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży oraz nawiązania kontaktu przez Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży z daną osobą fizyczną.

15. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i analiza zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies dzielą się na cookies sesyjne (session cookies), przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, cookies stałe (persistent cookies), przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika, oraz cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.

17. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).

18. W Serwisie i Oprogramowaniu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza Serwisem. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży wskazuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych związanych z usługą Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.

19. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Użytkowników lub liczbie Użytkowników, która zapoznała się z daną publikacją bądź zainteresowana jest danym tematem publikacji).

20. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych o których mowa w pkt. 21), umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią i naprawą dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.

21. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży informuje, że udostępniane Publikacje elektroniczne mogą być opatrzone zabezpieczeniami (takimi jak np. znaki wodne), które generowane są w związku z transakcją, na podstawie której dana Publikacja elektroniczna została udostępniona. Analiza tych zabezpieczeń pozwala ustalić transakcję, na podstawie której dokonano udostępnienia Publikacji elektronicznej. Wprowadzenie zabezpieczeń ma na celu ochronę uzasadnionych interesów twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem tych Publikacji elektronicznych. W przypadku nieuprawnionego rozpowszechnienia Publikacji elektronicznej osoba, której prawa zostały naruszone (w tym Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży) ma prawo żądać ustalenia transakcji, na podstawie której udostępniono Publikację elektroniczną celem ustalenia danych podmiotu, który mógł dokonać nieuprawnionego rozpowszechnienia tej Publikacji elektronicznej. Żądanie takie może zostać skierowane przez sąd lub inny podmiot rozpatrujący roszczenia podmiotu, którego prawa mogły zostać naruszone. Z uwagi na powyższe, Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży przechowuje dane związane z transakcjami przez cały okres, w którym istnienie możliwość skierowania do Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży zapytań lub roszczeń w razie nieuprawnionego rozpowszechnienia Publikacji elektronicznej, która była dostępna za pomocą Serwisu lub Oprogramowania Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży.

22. Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej korzystającej z usług Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży spersonalizowane informacje handlowe związane z usługami Sklepu Internetowego firmy Montaż i Serwis Hydromasaży, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane (np. sugestie Publikacji elektronicznych podobne do tych, z którymi dana osoba już się zapoznała; sugestie Publikacji elektronicznych, z którymi zapoznawali się znajomi danej osoby). Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.

 

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl